Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για την πρόληψη, διερεύνηση και ποινική δίωξη οποιουδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ αυτού.