Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αδίκημα τρομοκρατίας» σημαίνει οποιοδήποτε αδίκημα, που προβλέπεται ως τέτοιο στον παρόντα Νόμο˙

«Αστυνομία» σημαίνει την Αστυνομία Κύπρου˙

«δημόσιο σύστημα μεταφοράς» σημαίνει όλες τις υπηρεσίες, μέσα μεταφοράς, καθώς και άλλα μέσα, που ανήκουν, είτε στο δημόσιο είτε σε ιδιώτες, και χρησιμοποιούνται σε ή για υπηρεσίες που διατίθενται δημόσια, για τη μεταφορά προσώπων ή φορτίου˙

«διαρθρωμένη ομάδα» σημαίνει την ομάδα, που δεν έχει συσταθεί τυχαία, με σκοπό την άμεση διάπραξη ενός αδικήματος και η οποία δεν έχει απαραιτήτως τυπικά καθορισμένους ρόλους των μελών της, συνέχεια στη σύνθεσή της ή πολυσύνθετη δομή˙

«Δικαστήριο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Δικαστηρίων Νόμου˙

«εκρηκτική ύλη» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου˙

«Eurojust» σημαίνει τη Μονάδα, που εγκαθιδρύθηκε με την Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust, προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος˙

«κατάλογοι» σημαίνει τους καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος Νόμου˙

«κράτος-μέλος» σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙

«ΜΟ.Κ.Α.Σ.» σημαίνει την Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, η οποία εγκαθιδρύθηκε δυνάμει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου˙

«τρομοκρατική οργάνωση» σημαίνει τη διαρθρωμένη ομάδα δύο ή περισσότερων προσώπων που έχει συσταθεί και λειτουργεί για ορισμένο χρονικό διάστημα με σκοπό την τέλεση αδικημάτων τρομοκρατίας και η οποία περιλαμβάνεται στους καταλόγους.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως˙

«χώρος δημόσιας χρήσης» σημαίνει τα μέρη οποιουδήποτε κτιρίου, γης, δρόμου, αγωγού νερού ή άλλης τοποθεσίας, στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό ή που είναι ανοικτά στο κοινό, συνεχώς, περιοδικά ή περιστασιακά, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε εμπορικό, επιχειρησιακό, πολιτιστικό, ιστορικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό ή κυβερνητικό χώρο ή χώρο αναψυχής ή παρόμοιο χώρο, στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό ή ο οποίος είναι ανοικτός στο κοινό.