Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμος του 2010.