Λειτουργία Επιτροπής, απαρτία και λήψη αποφάσεων

13.-(1) Τις συνεδρίες της Επιτροπής συγκαλεί ο Πρόεδρός της.

(2) Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο για την εξέταση, αξιολόγηση και υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό αναφορικά με τις αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης που υποβάλλονται από ιδιωτικά μουσεία ή μουσεία αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3, τον έλεγχο των εκθέσεων που υποβάλλονται από αναγνωρισμένα μουσεία δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 και την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται από αναγνωρισμένα μουσεία βάσει του ειδικού σχεδίου παραχώρησης κρατικής χορηγίας προς αυτά:

Νοείται ότι έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής συγκαλείται οποτεδήποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή οποτεδήποτε τούτο ζητηθεί εγγράφως από οποιοδήποτε μέλος αυτής.

(3) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) εκ των μελών της.

(4) Οι αποφάσεις της Επιτροπής αναφορικά με τις εισηγήσεις της προς τον Υπουργό λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

(5) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας της Επιτροπής δεν επηρεάζεται λόγω της ύπαρξης οποιασδήποτε κενής θέσης.