Αρμοδιότητες της Επιτροπής

12. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή είναι αρμόδια για:

(α) Την εξέταση και αξιολόγηση, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5, αίτησης που υποβάλλεται στον Υπουργό από ιδιωτικό μουσείο ή μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης:

Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να προβαίνει στη διενέργεια οποιουδήποτε περαιτέρω ελέγχου κρίνει απαραίτητο προς διακρίβωση της ορθότητας των πληροφοριών που περιέχονται στην υποβαλλόμενη αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης.

(β) Την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό για τη χορήγηση σε ιδιωτικό μουσείο ή μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης πιστοποιητικού αναγνώρισης.

(γ) Τον έλεγχο της ετήσιας ενημερωτικής έκθεσης που υποβάλλεται από αναγνωρισμένο μουσείο:

Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να προβαίνει στη διενέργεια επιτόπιων περιοδικών ελέγχων και επιθεωρήσεων προς διακρίβωση της ορθότητας ή της αλήθειας των πληροφοριών που περιέχονται στην υποβαλλόμενη ετήσια ενημερωτική έκθεση.

(δ) Την πληροφόρηση του Υπουργού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 8, για τη διαγραφή ιδιωτικού μουσείου ή μουσείου αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης από το Μητρώο Αναγνωρισμένων Μουσείων.

(ε) Την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό για την ανάκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του πιστοποιητικού αναγνώρισης το οποίο έχει χορηγηθεί σε ιδιωτικό μουσείο ή μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης.

(στ) Την κατάρτιση ειδικού σχεδίου κρατικής χορηγίας το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από σχετική πρόταση του Υπουργού, και το οποίο δύναται να αναθεωρείται περιοδικά για την παραχώρηση κρατικής χορηγίας σε αναγνωρισμένο μουσείο και την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται βάσει του σχεδίου τούτου από αναγνωρισμένα μουσεία και την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό αναφορικά με το ύψος της κρατικής χορηγίας που δυνατό να τους παραχωρείται.

(ζ) Την υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό για γενικότερα θέματα πολιτικής όσον αφορά ιδιωτικά μουσεία ή μουσεία αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.