Αποζημίωση μελών της Επιτροπής

14. Στα αναφερόμενα στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (2), μέλη της Επιτροπής που διορίζονται δυνάμει του άρθρου 11 καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποζημίωση για κάθε συνεδρία, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.