Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

15. Ουδεμία διάταξη του παρόντος Νόμου ερμηνεύεται κατά τρόπο που να επηρεάζει την εφαρμογή του περί Αρχαιοτήτων Νόμου.