Ανάκληση πιστοποιητικού αναγνώρισης

9.-(1) Ο Υπουργός προβαίνει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, στην ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αναγνώρισης και στη διαγραφή μουσείου από το Μητρώο Αναγνωρισμένων Μουσείων, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει παύσει να πληρούται οποιαδήποτε προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 5 ή εφόσον διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην υποβαλλόμενη προς τον Υπουργό, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8, ετήσια ενημερωτική έκθεση είναι αναληθείς.

(2) Στο μουσείο γνωστοποιείται γραπτώς αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού για ανάκληση του πιστοποιητικού αναγνώρισης, και οι λόγοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.