Εποπτεία λειτουργίας αναγνωρισμένου μουσείου, υποβολή έκθεσης, κυρώσεις

8.-(1) Η λειτουργία αναγνωρισμένου μουσείου τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ή ότι εξυπηρετεί τη βελτίωση της λειτουργίας αναγνωρισμένου μουσείου, να εκδίδει, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής, συστάσεις ή οδηγίες προς αυτό.

(2) Αναγνωρισμένο μουσείο οφείλει να υποβάλλει προς τον Υπουργό ετήσια ενημερωτική έκθεση αναφορικά με τις δραστηριότητες, την οικονομική διαχείριση τις οποιεσδήποτε μεταβολές επέρχονται σε σχέση με τα αντικείμενα της συλλογής ή των συλλογών του και την εν γένει λειτουργία του.

(3) Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου έτους σε έντυπο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται εκάστοτε από την Επιτροπή .

(4) (α) Παράλειψη συμμόρφωσης αναγνωρισμένου μουσείου προς την υποχρέωση η οποία προβλέπεται στο εδάφιο (2) επιφέρει αυτοδικαίως τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού αναγνώρισης, που χορηγήθηκε σ’ αυτό.

(β) Σε περίπτωση λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού αναγνώρισης όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α), η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τον Υπουργό ο οποίος δίδει εντολή για τη διαγραφή του μουσείου από το Μητρώο Αναγνωρισμένων Μουσείων, κοινοποιεί στο μουσείο τη διαγραφή αυτή και την δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.