Κατάθεση αντιγράφου Μητρώου Συλλογής

7. Το αναγνωρισμένο μουσείο υποχρεούται με την έκδοση του πιστοποιητικού αναγνώρισης, να καταθέτει στο Αρχείο Μητρώων Συλλογών αντίγραφο του μητρώου στο οποίο είναι καταχωρισμένα τα αντικείμενα της συλλογής ή των συλλογών του.