Μητρώο Αναγνωρισμένων Μουσείων

6. Ιδιωτικό μουσείο ή μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης στο οποίο χορηγείται πιστοποιητικό αναγνώρισης, καταχωρίζεται στο Μητρώο Αναγνωρισμένων Μουσείων.