Κρατική χορηγία

10.-(1) Αναγνωρισμένο μουσείο δύναται να τυγχάνει, βάσει ειδικού σχεδίου που καταρτίζεται από την Επιτροπή και το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού, κρατικής χορηγίας με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, έργων και προγραμμάτων για την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση της λειτουργίας του. Το ακριβές ύψος της χορηγίας αυτής αποφασίζεται από τον Υπουργό, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής:

Νοείται ότι η βάσει ειδικού σχεδίου παραχώρηση κρατικής χορηγίας προς αναγνωρισμένα μουσεία περιλαμβάνεται στον εκάστοτε ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό, σε ειδικά κονδύλια για την εφαρμογή του σχεδίου και ψηφίζεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Παρά τις διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου, ο Υπουργός έχει διακριτική εξουσία να αποφασίζει, κατόπιν σχετικής εισήγησης που υποβάλλεται σ’ αυτόν από την Επιτροπή, την παραχώρηση εφάπαξ κρατικής χορηγίας σε μουσείο το οποίο παρόλον που είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης δεν έτυχε τέτοιας αναγνώρισης, εφόσον κρίνει ότι η κρατική χορηγία που θα παραχωρηθεί σ’ αυτό θα συμβάλει στη μελλοντική αναγνώρισή του.