Προϋποθέσεις αναγνώρισης

5.-(1) Πιστοποιητικό αναγνώρισης χορηγείται σε ιδιωτικό μουσείο ή μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Καθορίζονται σαφώς στο καταστατικό ή στον εσωτερικό κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του, ανάλογα με την περίπτωση, οι σκοποί και επιδιώξεις του, η σύνθεση και οι εξουσίες του οργάνου διοίκησής του, οι ακολουθούμενες από αυτό διαδικασίες και ο τρόπος λήψης των αποφάσεών του, ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα της διαχείρισης της περιουσίας και των συλλογών του.

(β) Κατέχεται από αυτό κατάλληλα ερμηνευμένη, τεκμηριωμένη και συντηρημένη συλλογή ή συλλογές αντικειμένων που αποτελούν υλική μαρτυρία του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του.

(γ) Διασφαλίζεται, μέσω ειδικών προνοιών στο καταστατικό ή στον εσωτερικό κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του, η διατήρηση της ακεραιότητας της συλλογής ή των συλλογών του σε περίπτωση διάλυσής του είτε υπέρ συναφούς ιδρύματος είτε υπέρ του κράτους.

(δ) Τηρείται λεπτομερές μητρώο για τα αντικείμενα που συγκροτούν τη συλλογή ή τις συλλογές του.

(ε) Εξασφαλίζεται πρόσβαση στους εκθεσιακούς χώρους του για το κοινό, με ή άνευ τέλους εισόδου και τηρείται ωράριο επισκέψεων.

(στ) Εξασφαλίζονται βασικές διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση του κοινού, περιλαμβανομένης της δυνατότητας για επιτόπια μελέτη και έρευνα των αντικειμένων της συλλογής του ή των συλλογών του.

(ζ) Απασχολείται επαρκές, για το μέγεθος και τις ανάγκες του, προσωπικό.

(η) Εξασφαλίζονται συμβουλευτικές υπηρεσίες από επιστημο- νικούς συνεργάτες και συμβούλους για θέματα ερμηνείας, οργάνωσης, τεκμηρίωσης, εμπλουτισμού της συλλογής ή των συλλογών και συντήρησης των αντικειμένων αυτών.

(θ) Τηρούνται οικονομικοί λογαριασμοί και παρουσιάζονται εξελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εσόδων και εξόδων.

(ι) Στεγάζεται σε ιδιόκτητες ή με μακροχρόνιο μίσθωμα κτιριακές εγκαταστάσεις που κρίνονται κατάλληλες για τη λειτουργία του και καλύπτονται, όπου τούτο απαιτείται, με πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής ή/και άδεια για τη συγκεκριμένη χρήση.

(2) Η Επιτροπή έχει διακριτική εξουσία να συνεκτιμά την πολιτιστική αξία της συλλογής ή των συλλογών, το μέγεθος και τη σημασία τους για τη μελέτη και έρευνα της κοινωνικής, οικονομικής, εθνογραφικής, περιβαλλοντικής και της εν γένει πολιτιστικής ιστορίας και, εφόσον κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1), προβαίνει σε εισήγηση προς τον Υπουργό αναφορικά με την αποδοχή ή απόρριψη αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης.