Πιστοποιητικό αναγνώρισης και τύπος αυτού, έμβλημα και τύπος αυτού

4.-(1) Ο Υπουργός χορηγεί πιστοποιητικό αναγνώρισης ιδιωτικού μουσείου ή μουσείου αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τον τύπο που εμφαίνεται στον Πίνακα Α΄, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5.

(2) (α) Σε ιδιωτικό μουσείο ή σε μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, που υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 3, γνωστοποιείται η απόφαση του Υπουργού σχετικά με την αίτηση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(β) (i) Απορριπτική απόφαση του Υπουργού σε σχέση με αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης αιτιολογείται.

(ii) Η απόφαση του Υπουργού με την οποία αποδέχεται αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Αναγνωρισμένο μουσείο οφείλει να αναρτά το χορηγηθέν σε αυτό πιστοποιητικό αναγνώρισης σε περίοπτη θέση εντός των εγκαταστάσεών του.

(4) Αναγνωρισμένο μουσείο οφείλει να αναρτά έξωθεν της εισόδου του ειδικό έμβλημα, κατά τον τύπο που εμφαίνεται στον Πίνακα Β΄, το οποίο χορηγείται σε αυτό μαζί με το πιστοποιητικό αναγνώρισης:

Νοείται ότι το αναγνωρισμένο μουσείο, ευθύς μετά την αναγνώρισή του, προσαρμόζει κατάλληλα τα έγγραφα αλληλογραφίας του ώστε να γίνεται χρήση του εμβλήματος που αναφέρεται στο παρόν άρθρο και να γίνεται αναφορά σε αυτά ότι τούτο έχει τύχει αναγνώρισης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.