Υποβολή αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης

3.-(1) Ιδιωτικό μουσείο ή μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης δύναται να υποβάλλει στον Υπουργό αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης.

(2) Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται εκάστοτε από την Επιτροπή:

Νοείται ότι η αίτηση υποβάλλεται για το ιδιωτικό μουσείο εκ μέρους εξουσιοδοτημένου, από το όργανο διοίκησης αυτού, προσώπου∙ και για μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης εκ μέρους προσώπου κατάλληλα εξουσιοδοτημένου από το σχετικό Συμβούλιο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης.

(3) Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την εξέταση της αίτησης, ως επίσης και τα επιμέρους στάδια και χρονοδιαγράμματα που αυτές διαλαμβάνουν, καθορίζονται από την Επιτροπή.