Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αναγνωρισμένο μουσείο» σημαίνει το «ιδιωτικό μουσείο» ή το «μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης», στο οποίο χορηγείται πιστοποιητικό αναγνώρισης·

«Αρχείο Μητρώων Συλλογών» σημαίνει το αρχείο, που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο οποίο, αναγνωρισμένο μουσείο καταθέτει αντίγραφο του μητρώου που διατηρεί και στο οποίο είναι καταχωρισμένα τα αντικείμενα της συλλογής ή των συλλογών του·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Μουσείων που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 11, η οποία στο εξής καλείται «Επιτροπή»·

«ιδιωτικό μουσείο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον ορισμό του όρου «μουσείο» από τον παρόντα Νόμο και είτε αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου είτε ανήκει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και λειτουργεί και διευθύνεται από αυτό στη βάση εσωτερικού κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας του·

«Μητρώο Αναγνωρισμένων Μουσείων» σημαίνει το ειδικό μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά σειρά αναγνώρισης, όλα τα αναγνωρισθέντα μουσεία·

«μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον ορισμό του όρου «μουσείο» από τον παρόντα Νόμο, το οποίο δεν αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο και το οποίο έχει συσταθεί με απόφαση Συμβουλίου αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης και λειτουργεί και διευθύνεται υπό την ευθύνη τέτοιου Συμβουλίου στη βάση εσωτερικού κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας του·

«μουσείο» σημαίνει τον ανοικτό προς το κοινό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υπηρετεί την κοινωνία και την ανάπτυξή της, ο οποίος αποκτά, δέχεται, φυλάσσει και διατηρεί αντικείμενα ή συλλογές αντικειμένων που αποτελούν υλική μαρτυρία του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, τα οποία καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, συντηρεί, ερμηνεύει και εκθέτει προς το κοινό με σκοπό τη μελέτη, εκπαίδευση και ψυχαγωγία του·

«πιστοποιητικό αναγνώρισης» σημαίνει το πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται από τον Υπουργό σε ιδιωτικό μουσείο ή μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής·

«συλλογή» σημαίνει το οργανωμένο σύνολο από επιλεγμένα αυθεντικά αντικείμενα τα οποία αποτελούν υλική μαρτυρία της ανθρώπινης δραστηριότητας ή του φυσικού περιβάλλοντος, των οποίων η σημασία και προέλευση τεκμηριώνεται μέσω κατάλληλης πληροφόρησης· και

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί την αρμόδια αρχή για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.