Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμος του 2009.