Διοικητικό πρόστιμο

11.-(1) Σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο:

(α) δηλώνει ότι είναι ενεργειακός ελεγκτής ή πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών ή/και εκτελεί τα καθήκοντα του ενεργειακού ελεγκτή ή ΕΕΥ χωρίς να κατέχει ισχύουσα άδεια με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 5∙

(β) παραβιάζει οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις άδειας που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 5∙

(γ) παραβιάζει τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 5∙

(δ) παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (2Α) του άρθρου 6∙

(ε) ή/και εμποδίζει τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς να ασκήσουν τις εξουσίες που τους παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 7∙

(στ) παραβιάζει οποιεσδήποτε διατάξεις του Νόμου ή/και των Κανονισμών ή/και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

η αρμόδια αρχή, κατόπιν έκθεσης του εξουσιοδοτημένου λειτουργού και κατόπιν διεξαγωγής έρευνας, δύναται να επιβάλει σε τέτοιο πρόσωπο, διοικητικό πρόστιμο, που να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30,000), ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής διάταξης ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα, τη διάρκεια και της έκταση της παράβασης.

(2) Προτού η αρμόδια αρχή επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο με γραπτή ειδοποίηση, που συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα, για την πρόθεση της αρμόδιας αρχής να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους η αρμόδια αρχή προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανωτέρω ειδοποίησης.

(3) Σε περίπτωση, κατά την οποία η αρμόδια αρχή αποφασίζει να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει του εδαφίου (1), τότε εκδίδει αιτιολογημένη απόφασή της -

(α) με την οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης, και

(β) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(4) Πρόσωπο, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει του εδαφίου (1), δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον Υπουργό, αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης.

(5) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, οφείλοντας να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή και αποφασίζει -

(α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή, όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, σύμφωνα με τα εδάφια (4) και (5), από τη διαβίβαση της επί της προσφυγής, απόφασης του Υπουργού.

(7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενου από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό διοικητικού προστίμου, ο τελευταίος λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.