Ποινές και αδικήματα

10. -(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο -

(α) εκτελεί καθήκοντα του ενεργειακού ελεγκτή ή ΕΕΥ χωρίς να κατέχει ισχύουσα άδεια με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 5∙

(β) παραβιάζει οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις άδειας που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 5∙

(γ) παραβιάζει τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 5∙

(δ) παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (2Α) του άρθρου 6∙

(ε) εμποδίζει τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς να ασκήσουν τις εξουσίες που τους παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 7∙

(στ) παραβιάζει οποιεσδήποτε διατάξεις  Κανονισμών ή/και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,

διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο υπό την ιδιότητα του διευθύνοντα συμβούλου, διευθυντή ή άλλου αξιωματούχου νομικού προσώπου, διαπράττει ή συνεργεί ή συναινεί στη διάπραξη ποινικού αδικήματος κατά παράβαση διάταξης του παρόντος Νόμου, τότε το πρόσωπο αυτό υπόκειται στις ποινές που καθορίζονται στο εδάφιο (1).

(3) Όταν τα μέλη νομικού προσώπου διευθύνουν τις υποθέσεις αυτού, τότε εφαρμόζεται το εδάφιο (1) σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις μέλους που αφορούν τις αρμοδιότητες του διευθυντή ως εάν να ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.