Διατάγματα

8. Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει διαδικασίες, απαιτήσεις, κατευθύνσεις, μεθοδολογίες, κώδικες πρακτικής, καθώς επίσης και τεχνικά πρότυπα, με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι ενεργειακοί ελεγκτές και οι ΕΕΥ, σε σχέση με τη λειτουργία τους και την εκτέλεση του έργου τους.