Διατάγματα

8.  Ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται -

(α) να καθορίζει διαδικασίες, απαιτήσεις, κατευθύνσεις, μεθοδολογίες, κώδικες πρακτικής, καθώς επίσης και τεχνικά πρότυπα, με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι ενεργειακοί ελεγκτές και οι ΕΕΥ, σε σχέση με τη λειτουργία τους και την εκτέλεση του έργου τους∙

(β) να καθορίζει την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών ανά συνεδρία·

(γ) να καθορίζει τους συντελεστές μετατροπής σε σχέση με το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων·

(δ) να καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κόστη που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17 είναι λογικά·

(ε) να καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις κατευθύνσεις για την εφαρμογή του άρθρου 16·

(στ) να καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις κατευθύνσεις για την εφαρμογή της παραγράφου (στ) του Παραρτήματος ΙΙ·

(ζ) να καθορίζει τα καθεστώτα πιστοποίησης ή τα άλλα ισοδύναμα καθεστώτα επαγγελματικών προσόντων για τους εγκαταστάτες στοιχείων του κελύφους του κτιρίου και τους διαχειριστές ενέργειας και τον τρόπο δημοσιοποίησής τους·

(η) να καθορίζει Συνολικό Σωρευτικό Στόχο, Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο και Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης για τα υπόχρεα μέρη∙

(θ) να καθορίζει τα υπόχρεα μέρη για εφαρμογή καθεστώτος ενεργειακής απόδοσης και τον Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο υπόχρεου μέρους∙

(ι) να καθορίζει συντελεστή προσαύξησης σε τεχνικά ή/και συμπεριφορικά μέτρα που υλοποιούνται από υπόχρεα μέρη και αφορούν συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών.