Εθνικά Προγράμματα Ενεργειακής Απόδοσης

19-(1)(α) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει και θέτει σε εφαρμογή εθνικό πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης, το οποίο πρόγραμμα περιλαμβάνει καθορισμό μέτρων πολιτικής προς επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, ισοδύναμης με πραγματοποίηση νέων εξοικονομήσεων κάθε χρόνο όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4.

(β) [Διαγράφηκε].

(2) [Διαγράφηκε].

(3) [Διαγράφηκε].

(4) [Διαγράφηκε].

(5) [Διαγράφηκε].

(6) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί ετησίως την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνει από την εφαρμογή των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (5) και εάν το κρίνει απαραίτητο δύναται να εντάξει στο εθνικό πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης σε υπόχρεα μέρη. Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο δύναται να επιβάλουν σε υπόχρεα μέρη  υποχρέωση για  επίτευξη μέρους του σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, που υπολογίζεται από την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου 19(1)(α) και να καθορίσουν τις λεπτομέρειες που θα αφορούν τα καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης.