Ενημέρωση χρηστών ενέργειας για προγράμματα ενθάρρυνσης, πληροφόρηση και κατάρτιση

18 -(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη λήψη μέτρων που να προαγάγουν και να διευκολύνουν την αποδοτική χρήση της ενέργειας από μικρούς τελικούς χρήστες ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών. Τα μέτρα είναι δυνατό να περιλαμβάνουν:

(α) Φορολογικά κίνητρα,

(β) πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δάνεια  ή επιδοτήσεις,

(γ) παροχή πληροφοριών,

(δ) υποδειγματικά έργα,

(ε) δραστηριότητες στο χώρο εργασίας,

(στ) ενημέρωση των τελικών χρηστών ενέργειας για αλλαγές που είναι οικονομικά αποδοτικές και εύκολα εφαρμόσιμες  σε σχέση με τη χρήση της ενέργειας και πληροφοριών για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

(2) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη γνωστοποίηση στους τελικούς χρήστες ενέργειας του τρόπου αδειοδότησης ενεργειακών ελεγκτών και παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών και του καθεστώτος πιστοποίησης ή/και των άλλων ισοδύναμων καθεστώτων επαγγελματικών προσόντων για του εγκαταστάτες στοιχείων του κελύφους του κτιρίου και τους διαχειριστές ενέργειας.

(3) Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η ενημέρωση όσον αφορά τους διαθέσιμούς μηχανισμούς βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και τα οικονομικά και νομικά πλαίσια, είναι διαφανής και διαδίδονται ευρέως  σε όλους του ενδιαφερόμενους συντελεστές της αγοράς, όπως οι τελικοί χρήστες ενέργειας, οι οικοδόμοι, οι εγκαταστάτες τεχνικών συστημάτων, οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί, οι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες, οι επιθεωρητές συστημάτων θέρμανσης, οι επιθεωρητές συστημάτων κλιματισμού, ενεργειακοί ελεγκτές, καθώς και οι υπεύθυνοι εγκατάστασης των στοιχείων του κτιρίου όπως αυτά ορίζονται στον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο.

(4) Η αρμόδια αρχή ενθαρρύνει την παροχή πληροφοριών σε τράπεζες και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τις δυνατότητες συμμετοχής τους, ως χρηματοδότες  για τη χρηματοδότηση μέτρων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,  όπως είναι οι συμπράξεις ιδιωτικού/ δημόσιου τομέα και η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

(5) Η αρμόδια αρχή δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τους παράγοντες της αγοράς ώστε να παρέχουν επαρκή και στοχευμένη ενημέρωση και συμβουλές προς τους τελικούς χρήστες ενέργειας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση.

(6) Η αρμόδια αρχή, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές προωθούν πρωτοβουλίες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.