Εθνικά Προγράμματα Ενεργειακής Απόδοσης

19-(1) (α) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει και θέτει σε εφαρμογή εθνικό πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθορισμό μέτρων πολιτικής προς επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στους τελικούς χρήστες ενέργειας, ισοδύναμης με την πραγματοποίηση νέων εξοικονομήσεων κάθε χρόνο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ίσων με το 1,5 % των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς χρήστες ενέργειας όλων των διανομέων ενέργειας είτε όλων των εταιρειών λιανικής πώλησης ενέργειας, του μέσου όρου των τριών τελευταίων ετών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013. Οι κατ’ όγκο πωλήσεις ενέργειας που χρησιμοποιείται στις μεταφορές εξαιρούνται.

(β) Στα μέτρα περιλαμβάνονται  καθεστώτα και μέσα χρηματοδότησης ή άλλα μέτρα πολιτικής που οδηγούν στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας ή τεχνικών και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική χρήση.

(2) Η ποσότητα της εξοικονόμησης ενέργειας που πρέπει να επιτευχθεί δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να μειωθεί κατά 25% ως εξής:

(α) Εξαιρώντας από τον υπολογισμό το σύνολο ή μέρος των πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ· και

(β) πραγματοποιώντας τον υπολογισμό που απαιτεί στην παράγραφο (1)(α) χρησιμοποιώντας τιμές 1 % το 2014 και το 2015· 1,25 % το 2016 και το 2017· και 1,5 % το 2018, το 2019 και το 2020.

(3) Κατά τον καθορισμό των μέτρων πολιτικής που αναφέρονται στο εδάφιο (1), εφαρμόζονται τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα IV.

(4) Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την εφαρμογή του εδαφίου (1) υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.

(5) Η αρμόδια αρχή μεριμνά έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη του αντίκτυπου των μέτρων πολιτικής ή των επιμέρους δράσεων και δεν μετράται διπλά η εξοικονόμηση ενέργειας.

(6) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί ετησίως την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνει από την εφαρμογή των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (5) και εάν το κρίνει απαραίτητο δύναται να εντάξει στο εθνικό πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης σε υπόχρεα μέρη. Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο δύναται να επιβάλουν σε υπόχρεα μέρη  υποχρέωση για  επίτευξη μέρους του σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, που υπολογίζεται από την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων 19(1)(α) και 19 (2) και να καθορίσουν τις λεπτομέρειες που θα αφορούν τα καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης.