Καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης

4Α.-(1) Η αρμόδια αρχή εφόσον αποφασίσει να τηρήσει την υποχρέωση επίτευξης της απαιτούμενης εξοικονόμησης δυνάμει του εδάφιου (1) του άρθρου 4 με την καθιέρωση καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, μεριμνά ώστε τα υπόχρεα μέρη που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να επιτυγχάνουν, με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδάφιων (4) και (5) του άρθρου 4, την οικεία απαιτούμενη σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4:

Νοείται ότι, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι τα υπόχρεα μέρη οφείλουν να πραγματοποιήσουν την εν λόγω εξοικονόμηση, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή συνεισφοράς στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

(2) Η αρμόδια αρχή ορίζει, με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, υπόχρεα μέρη μεταξύ των διανομέων ενέργειας, των εταιρειών λιανικής πώλησης ενέργειας και των διανομέων καυσίμων κίνησης ή των εταιρειών λιανικής πώλησης καυσίμων κίνησης που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας· η απαραίτητη εξοικονόμηση ενέργειας για την εκπλήρωση της υποχρέωσης επιτυγχάνεται από τα υπόχρεα μέρη που ορίζονται από την αρμόδια αρχή ανεξάρτητα από τον υπολογισμό βάσει των διατάξεων του εδάφιου (1) του άρθρου 4 μέσω των τελικών καταναλωτών ή με πιστοποιημένη εξοικονόμηση που προκύπτει από άλλα μέρη σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδάφιου (6) του παρόντος άρθρου.

(3) Στην περίπτωση που εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας ορίζονται ως υπόχρεα μέρη δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι, κατά την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους, οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας δεν δημιουργούν εμπόδια στους καταναλωτές σε σχέση με την αλλαγή προμηθευτή.

(4) Η αρμόδια αρχή εκφράζει την ποσότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας που απαιτείται από κάθε υπόχρεο μέρος ως κατανάλωση είτε τελικής είτε πρωτογενούς ενέργειας και η μέθοδος που επιλέγεται για να εκφραστεί η απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιείται επίσης για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης που δηλώνουν τα υπόχρεα μέρη και εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής που αναφέρονται στο περί Καθορισμού των Συντελεστών Μετατροπής Επιλεγμένων Καυσίμων για Τελική Χρήση Διάταγμα του 2015, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(5) Η αρμόδια αρχή θέτει σε εφαρμογή συστήματα μέτρησης, ελέγχου και επαλήθευσης με βάση τα οποία διενεργείται τεκμηριωμένη επαλήθευση σε τουλάχιστον ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό και αντιπροσωπευτικό δείγμα των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζουν τα υπόχρεα μέρη και η μέτρηση, ο έλεγχος και η επαλήθευση πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τα υπόχρεα μέρη.

(6) Στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, η αρμόδια αρχή μπορεί να πράττει ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα:

(α) Να επιτρέπει στα υπόχρεα μέρη να προσμετρούν, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους, την πιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας που πέτυχαν οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη, ακόμη και όταν τα υπόχρεα μέρη προωθούν μέτρα μέσω άλλων εγκεκριμένων από το κράτος φορέων ή μέσω δημόσιων αρχών, ανεξαρτήτως εάν σε αυτές συμμετέχουν επίσημες συμπράξεις και σε συνδυασμό ενδεχομένως με άλλες πηγές χρηματοδότησης και δύναται να επιτρέπει, και να μεριμνά η πιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας να ακολουθεί θεσμοθετημένη διαδικασία έγκρισης, η οποία είναι σαφής, διαφανής και ανοικτή προς όλους τους συμμετέχοντες και η οποία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους πιστοποίησης·

(β) να επιτρέπει στα υπόχρεα μέρη να προσμετρούν την εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριμένο έτος σαν να είχε επιτευχθεί σε ένα από τα τέσσερα (4) προηγούμενα ή τρία (3) επόμενα έτη, εφόσον η σχετική ημερομηνία δεν υπερβαίνει τη λήξη των περιόδων επιβολής της υποχρέωσης που καθορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή αξιολογεί και, εφόσον απαιτείται, λαμβάνει μέτρα για την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου των άμεσων και έμμεσων δαπανών των καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης στην ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών που εκτίθενται στον διεθνή ανταγωνισμό.

(7) Η αρμόδια αρχή δημοσιεύει, σε ετήσια βάση, την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από κάθε υπόχρεο μέρος ή κάθε υποκατηγορία υπόχρεου μέρους, καθώς και συνολικά στο πλαίσιο του καθεστώτος.