Ενημέρωση Υπουργού για προστασία των καταναλωτών

21. Εάν κατά τη διάρκεια ή ως αποτέλεσμα διερεύνησης υπόθεσης από την Επιτροπή, που αφορά ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 3 και/ή 6, και/ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτα και/ή έρευνα σε κλάδους της οικονομίας ή τύπους συμφωνιών δυνάμει του άρθρου 32Α, διαπιστωθεί ή δημιουργηθεί εύλογη υποψία για ενδεχόμενη παράβαση νομοθεσίας που αφορά την προστασία καταναλωτών, η Επιτροπή, όταν το κρίνει σκόπιμο, ενημερώνει γραπτώς τον Υπουργό, μέσω της Υπηρεσίας.