Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας

20.-(1) Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για-

(α) την εκτέλεση έργων γραμματείας της Επιτροπής·

(β) την τήρηση των Μητρώων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 22·

(γ) τη συλλογή και τον έλεγχο πληροφοριών αναγκαίων για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της Επιτροπής·

(δ) την εισαγωγή καταγγελιών και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή·

(ε) τη διενέργεια των κατά τον παρόντα Νόμο αναγκαίων κοινοποιήσεων και δημοσιεύσεων·

(στ) την παροχή προς την Επιτροπή κάθε δυνατής διευκόλυνσης προς εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της.