Τήρηση Μητρώων

22.-(1) Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη της τήρησης Μητρώου Καταγγελιών και Αυτεπάγγελτων Ερευνών της Επιτροπής, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι υποβληθείσες καταγγελίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 και οι αυτεπάγγελτες έρευνες της Επιτροπής.

(2) Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη προς τήρηση Μητρώου Αποφάσεων επί συμπράξεων ή πράξεων, στο οποίο καταχωρούνται -

(α) οι αποφάσεις της Επιτροπής, επί θεμάτων αναγομένων στις διατάξεις των άρθρων 3 και/ή 6 του παρόντος Νόμου και/ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ·

(β) οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί των αυτών θεμάτων.

(3) Τα κατά το άρθρο αυτό τηρούμενα Μητρώα είναι δημόσια, υπό την επιφύλαξη της υποχρέωσης διαφύλαξης των επιχειρηματικών απορρήτων και/ή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως των επιχειρήσεων και/ή των προσώπων που υπέβαλαν καταγγελία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35.