Τήρηση Μητρώων

22.-(1) Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη της τήρησης Μητρώου Καταγγελιών και Αυτεπάγγελτων Ερευνών της Επιτροπής, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι υποβληθείσες καταγγελίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 και οι αυτεπάγγελτες έρευνες της Επιτροπής.

(2) Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη προς τήρηση Μητρώου Αποφάσεων επί συμπράξεων ή πράξεων, στο οποίο καταχωρούνται -

(α) οι αποφάσεις της Επιτροπής, επί θεμάτων αναγομένων στις διατάξεις των άρθρων 3 και/ή 6 του παρόντος Νόμου και/ή των ΄Αρθρων 81ΕΚ και/ή 82 ΕΚ·

(β) οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί των αυτών θεμάτων.

Τα κατά το άρθρο αυτό τηρούμενα Μητρώα είναι δημόσια.