Εξουσίες Προέδρου

14. Ο Πρόεδρος προεδρεύει της Επιτροπής, συγκαλεί την Επιτροπή σε συνεδρία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15, και υπογράφει τα πρακτικά και κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο.