Σύγκληση συνεδρίας

15.-(1) Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή σε συνεδρία όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία το ενωρίτερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση σε προθεσμία επτά ημερών, εάν το ζητήσουν γραπτώς τουλάχιστον τρία μέλη της Επιτροπής που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(2) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται στα μέλη της Επιτροπής εικοσιτέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία. κατ’ εξαίρεση, σε έκτακτες περιπτώσεις, συνεδρία της Επιτροπής συγκαλείται με πρόσκληση που κυκλοφορεί μεταξύ των μελών αμέσως πριν από τη συνεδρίαση.

(3) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και κοινοποιείται μαζί με την πρόσκληση σε συνεδρία. Κατ’ εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, μετά από απόφαση της Επιτροπής μπορεί να εισαχθεί προς συζήτηση θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από άλλο μέλος της Επιτροπής.