Διατάγματα Υπουργού

51.-(1) Ο Υπουργός δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης της Επιτροπής, με διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί ή αντικαθιστά το Παράρτημα του παρόντος Νόμου και οποιοδήποτε Παράρτημα κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει τα τέλη τα οποία επιβάλλει η Επιτροπή για τις υπηρεσίες που παρέχει η Επιτροπή ή η Υπηρεσία της.

(3) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτό διαφορετικά.