Διατάγματα Υπουργού

51.-(1) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί ή αντικαθιστά το Παράρτημα του παρόντος Νόμου και οποιοδήποτε Παράρτημα κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2)(α) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει τα τέλη τα οποία επιβάλλει η Επιτροπή για τις υπηρεσίες που παρέχει η Επιτροπή ή η Υπηρεσία της.

(β) Ο Υπουργός, προτού εκδώσει διάταγμα δυνάμει του παρόντος εδαφίου, υποβάλλει προσχέδιο του διατάγματος στην Επιτροπή και λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής. Η Επιτροπή οφείλει να διαβιβάσει τη γνώμη της στον Υπουργό σε χρονικό διάστημα το οποίο καθορίζει ο Υπουργός και το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερο από τριάντα μέρες.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν διαβιβάσει τη γνώμη της στον Υπουργό εντός της προθεσμίας που θέτει ή παρατείνει ο Υπουργός, ο Υπουργός δύναται να εκδώσει το διάταγμα χωρίς να λάβει υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής.

(3) Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτό διαφορετικά.