Κατάργηση

52.-(1) Καταργούνται οι περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμοι του 1989 μέχρι (Αρ.2) του 2000 και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού που είχε ιδρυθεί από αυτούς.

(2) Καταργείται ο περί της Αντιμισθίας του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος τους 2001.