Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ένωση επιχειρήσεων

44.-(1) Σε περίπτωση που επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σε ένωση επιχειρήσεων, λαμβανομένου υπόψη του κύκλου εργασιών των μελών της, και η ένωση επιχειρήσεων δεν είναι αξιόχρεη, η ένωση επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένη να ζητήσει συνεισφορές από τις επιχειρήσεις που την απαρτίζουν προκειμένου να καλύψει το ποσό του διοικητικού προστίμου.

(2) Εάν δεν πραγματοποιηθούν οι συνεισφορές αυτές εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει η Επιτροπή, η Επιτροπή δύναται να απαιτεί την καταβολή του διοικητικού προστίμου απευθείας από καθεμία από τις επιχειρήσεις, οι εκπρόσωποι των οποίων ανήκαν στα εμπλεκόμενα όργανα λήψης αποφάσεων της ένωσης επιχειρήσεων.

(3) Η Επιτροπή, όταν έχει απαιτήσει πληρωμή σύμφωνα με το εδάφιο (2), στην περίπτωση που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της πλήρους πληρωμής του διοικητικού προστίμου, δύναται να απαιτεί πληρωμή του υπολοίπου από οποιοδήποτε μέλος της ένωσης επιχειρήσεων που είχε ενεργό δράση στην αγορά στην οποία συνέβη η παράβαση.

(4) Η Επιτροπή δεν απαιτεί πληρωμή βάσει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) από επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι δεν εφάρμοσαν την παράνομη απόφαση της ένωσης επιχειρήσεων και ότι είτε δεν είχαν αντιληφθεί την ύπαρξή της είτε αποστασιοποιήθηκαν ενεργά από αυτήν πριν αρχίσει η Επιτροπή να διερευνά την υπόθεση.

(5) Η οικονομική ευθύνη κάθε επιχείρησης, όσον αφορά την καταβολή διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε σε ένωση επιχειρήσεων στην οποία η επιχείρηση είναι μέλος, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό του κύκλου εργασιών της επιχείρησης αυτής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) του άρθρου 24 για κάθε παράβαση των άρθρων 3 και/ή 6 και/ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ.