Κλητεύσεις ενώπιον της Επιτροπής

45. Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο κλητεύσεις επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ενώπιον της Επιτροπής γίνονται είτε-

(α) με την αποστολή διπλοσυστημένης επιστολής στη διεύθυνση του κύριου χώρου εργασίας της κλητευόμενης επιχείρησης, της ένωσης επιχειρήσεων ή του προσώπου,

(β) μέσω τηλεομοιότυπου ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής μορφής στον κύριο χώρο εργασίας της κλητευόμενης επιχείρησης, της ένωσης επιχειρήσεων ή του προσώπου, ή

(γ) με την διά χειρός παράδοση, ανεξαρτήτως του χώρου στον οποίο βρίσκεται, σε διευθυντή ή αξιωματούχο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της κλητευόμενης επιχείρησης, της ένωσης επιχειρήσεως ή του προσώπου.