Έκδοση κανονισμών

46.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, προς καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σε αυτό κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν-

(α) τα περί των αιτήσεων προς έκδοση κεκυρωμένου αποσπάσματος των κατά το άρθρο 22 τηρούμενων Μητρώων.

(β) τη διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον της Επιτροπής κατά την εξέταση παραβάσεων κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο.

(γ) τον καθορισμό του τρόπου επιβολής διοικητικών προστίμων, της απαλλαγής και/ ή της μείωσης των διοικητικών προστίμων για παραβάσεις κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο.

(3) Οι δυνάμει του άρθρου αυτού εκδιδόμενοι κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν ποινικά αδικήματα τιμωρούμενα με χρηματική ποινή μέχρι ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ και την επιβολή διοικητικών προστίμων που να μην υπερβαίνουν τις ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.

(5) Η έκδοση κανονισμών δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, μέχρι δε την έκδοση κανονισμών για τον καθορισμό συγκεκριμένου θέματος η Επιτροπή δύναται να ρυθμίζει το εν λόγω θέμα με απόφασή της, εξαιρουμένων των θεμάτων που αφορούν την πρόβλεψη ποινικών αδικημάτων.