Έκδοση διαδικαστικών κανονισμών

47. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει διαδικαστικούς κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την εφαρμογή των διατάξεων -

(α) των άρθρων 32 και 40 του παρόντος Νόμου και

(β) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 και ειδικότερα των Άρθρων 15 και 16 αυτού.