Λήψη δικαστικών μέτρων προς είσπραξη των επιβαλλόμενων από την Επιτροπή διοικητικών προστίμων

43. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την Επιτροπή διοικητικών προστίμων, η Επιτροπή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.