Κατ’ αναλογία εφαρμογή του κοινοτικού δίκαιου του ανταγωνισμού

50. Σε περίπτωση που ο παρών Νόμος ή οι κανονισμοί ή τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού δεν ρυθμίζουν ρητώς κάποιο θέμα, το Δικαστήριο ή η Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζει κατ’ αναλογίαν τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού.