Ευθύνη Προέδρου, μελών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής, μελών της Υπηρεσίας και άλλων

49. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, ο Πρόεδρος, τα άλλα τέσσερα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, τα μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας και τα πρόσωπα τα οποία εργάζονται υπό την εποπτεία της Επιτροπής, δεν υπέχουν ευθύνη για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε, ή για οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν, ή έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν, κατά την καλόπιστη εκπλήρωση των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων ή εξουσιών τους δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.