Αγωγή για αποζημίωση

40.-(1) Σε περίπτωση αγωγής για αποζημίωση από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημιά και/ή οικονομική βλάβη από πράξεις ή παραλείψεις επιχειρήσεως ή ενώσεων επιχειρήσεων ενεργηθείσες κατά παράβαση των άρθρων 3 και/ή 6 του παρόντος Νόμου και/ή των ΄Αρθρων 81 ΕΚ και/ή 82 ΕΚ, τελική απόφαση της Επιτροπής ή άλλης Αρχής Ανταγωνισμού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διαπιστώνει την εν λόγω παράβαση, αποτελεί μαχητό τεκμήριο της αλήθειας του περιεχομένου της.

(2) Ο κατά το εδάφιο (1) ζημιούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει από το Δικαστήριο την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος προς παρεμπόδιση της συνέχισης της παράβασης του άρθρου 3 και/ή 6 του παρόντος Νόμου και/ή των ΄Αρθρων 81 ΕΚ και/ή 82 ΕΚ.