Προθεσμία επιβολής διοικητικών προστίμων από την Επιτροπή

41.-(1) Η Επιτροπή αποστερείται της εξουσίας προς επιβολή διοικητικών προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού, εάν δεν ασκήσει την εξουσία αυτή εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

(α) εντός τριών (3) ετών, προκειμένου περί παραβάσεων των διατάξεων αναφορικά με το αίτημα παροχής πληροφοριών ή τη διενέργεια ερευνών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 30, 31 και 32Α,

(β) εντός πέντε (5) ετών, προκειμένου περί  των υπόλοιπων παραβάσεων.

(2) Η προθεσμία προσμετράται από την ημέρα που συντελέστηκε η παράβαση, σε περίπτωση δε κατ’ εξακολούθηση ή κατ’ επανάληψη παράβασης από την ημέρα που έπαυσε η παράβαση.

(3) Η προθεσμία διακόπτεται από κάθε πράξη της Επιτροπής, η οποία αποβλέπει στη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας ή σε διαδικασία εξέτασης πιθανολογούμενης παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Στις πράξεις αυτές συγκαταλέγονται ιδίως-

(α) η κίνηση διαδικασίας εξέτασης από μέρους της Επιτροπής, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 17∙

(β) το γραπτό αίτημα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 30∙

(γ) η γραπτή εντολή της Επιτροπής για έρευνα σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 31∙

(δ) η γραπτή εντολή της Επιτροπής για έρευνα σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 32Α.

(4) Η προθεσμία αρχίζει εκ νέου μετά από κάθε διακοπή.

(5) Η προθεσμία που ισχύει για την επιβολή διοικητικών προστίμων αναστέλλεται για όσο καιρό η απόφαση της Επιτροπής αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούσας διαδικασίας ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.