Ευθύνη νομικών προσώπων

39.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο ή/και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς, διαπράττεται ποινικό αδίκημα από νομικό πρόσωπο, την ευθύνη για το αδίκημα φέρουν, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο-

(α) όλα τα μέλη του διοικητικού ή διαχειριστικού συμβουλίου ή της επιτροπής που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του νομικού προσώπου, και

(β) ο γενικός διευθυντής ή ο διευθυντής ή ο διευθύνων σύμβουλος του νομικού προσώπου,

και η ποινική δίωξη για το αδίκημα δύναται να στραφεί εναντίον του νομικού προσώπου και εναντίον όλων ή οποιωνδήποτε των πιο πάνω προσώπων.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία πράξη ή παράλειψη νομικού προσώπου επιφέρει, κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο ή/και σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, την επιβολή διοικητικού προστίμου από την Επιτροπή, την ευθύνη για την πράξη ή παράλειψη και για την καταβολή του εν λόγω διοικητικού προστίμου, φέρουν, εκτός από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1).