Ποινικό αδίκημα περί την παράβαση της υποχρέωσης προς εχεμύθεια

38. Πρόσωπο που παραβαίνει την υποχρέωση προς εχεμύθεια την οποία του επιβάλλει το άρθρο 33, διαπράττει ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.