Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου

14.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουή των Αντιπροσώπων. Εάν μέσα σε εξήντα μέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των Κανονισμών η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τους τροποποιήσει ή δεν τους ακυρώσει, στο σύνολό τους ή μερικώς, τότε, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Σε περίπτωση τροποποίησης των εν λόγω Κανονισμών στο σύνολό τους ή μερικώς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί.

(3) Οι αναφερόμενοι στο παρόν άρθρο Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή, αν οι ίδιοι το προβλέπουν, σε μεταγενέστερη ημερομηνία.