Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου

14.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων Κανονισμούς τους οποίους εκδίδει δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Εάν μέσα σε εξήντα ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) Κανονισμών η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τους τροποποιήσει ή ακυρώσει, στο σύνολό τους ή μερικώς, τότε, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση τροποποίησης των εν λόγω Κανονισμών, στο σύνολό τους ή μερικώς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί.

(3) Οι αναφερόμενοι στο παρόν άρθρο Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή, αν οι ίδιοι το προβλέπουν, σε μεταγενέστερη ημερομηνία.