ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 2(1), 5(1) και 7(1))

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

 

Κεφάλαιο 1 - Κοινοτικοί Κανονισμοί και Κοινοτικές Αποφάσεις που ρυθμίζουν τρόφιμα:

Αύξων

Αριθμός

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη Τέταρτη Στήλη

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών ή

Κοινοτικών Αποφάσεων

Κλίμακες Ποινών Κλίμακες Διοικητικών Προστίμων Αρμόδια Αρχή
1.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 29ης Απριλίου

2004 για την υγιεινή των

τροφίμων:

 αρθρο 4 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Ποινών 2

Διευθυντής του

Τμήματος

Γεωργίας, στην

έκταση που η

σχετική διάταξη

ρυθμίζει την

πρωτογενή

παραγωγή

γεωργικών

προϊόντων και

τις συναφείς

εργασίες.

 

Κεφάλαιο 2 - Κοινοτικοί Κανονισμοί και Κοινοτικές Αποφάσεις που ρυθμίζουν τα αμπελοοινικά προϊόντα:

Αύξων

Αριθμός

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη Τέταρτη Στήλη

Διατάξεις Κοινοτικών

Κανονισμών ή

Κοινοτικών Αποφάσεων

Κλίμακες Ποινών

Κλίμακες Διοικητικών

Προστίμων

Αρμόδια Αρχή
1.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.

2392/86 του

Συμβουλίου της 24ης

Ιουλίου

1986 για

την κατάρτιση του

κοινοτικού

αμπελουργικού

μητρώου:

΄Αρθρο 2 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

ʼΑρθρο 3 (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

2.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.

1576/89 του Συμβουλίου

της 29ης

Μαΐου 1989

για τη θέσπιση των γενικών

κανόνων σχετικά

με τον ορισμό, το

χαρακτηρισμό

και την

παρουσίαση των

αλκοολούχων

ποτών:

΄Αρθρο 2
΄Αρθρο 5 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο Αμπελοοινικών

Προϊόντων

 

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 5)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 6)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 7)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

 

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

 

΄Αρθρο 8

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

 

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

 

΄Αρθρο 9 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

 

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

 

΄Αρθρο 11(α)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

 

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

 

 

3.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1014/90 της

Επιτροπής της 24ης Απριλίου 1990 περί

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για

τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την

παρουσίαση των

αλκοολούχων ποτών:

 

 

΄Αρθρο 7γ

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

4.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του

Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για

τη θέσπιση των γενικών κανόνων

σχετικά με τον ορισμό, τον

χαρακτηρισμό

και την παρουσίαση των αρωματισμένων

οίνων, των αρωματισμένων ποτών με

βάση τον οίνο και των αρωματισμένων

κοκτέιλ

αμπελοοινικών προϊόντων:

΄Αρθρο 6 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 6 (παράγραφος 3)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 1) Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 8 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 8 (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 8 (παράγραφος 4α)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 8 (παράγραφος 5)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 8 (παράγραφος 6)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 8 (παράγραφος 7)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 10 α (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 11

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

5.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου

1999 για την κοινή οργάνωση της

αμπελοοινικής αγοράς:

΄Αρθρο 2 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 4 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 18 (παράγραφοι 1 και 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 19 (παράγραφοι 3 και 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 27 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 27 (παράγραφοι 3 και 6)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 27 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 27 (παράγραφος 10)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 28 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 28 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 29 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων
΄Αρθρο 42 (παράγραφος 6)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 44 (παράγραφοι 2, 4, 5, 7,

8, 9, 10,

11, 12, 13 και 14)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 45

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 48

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 49

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 50 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 52 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 67 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 70 (παράγραφοι 1 και 2)

ΚλίμακαΔιοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VI, σημείο Δ1

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VII, σημείο Α

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VII, σημείο Δ1

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VII, σημείο ΣΤ1

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VII,  σημείο Ζ1

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VIII, σημείο Β

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VIII, σημείο Δ

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VIII, σημείο ΣΤ

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VIII, σημείο Ζ

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

Παράρτημα VIII, σημείο Η

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

6.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1227/2000

της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου

2000, περί

καθορισμού λεπτομερών

κανόνων εφαρμογής του

κανονισμού

(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του

Συμβουλίου

για την κοινή οργάνωση της

αμπελοοινικής αγοράς και ιδίως

σχετικά με το δυναμικό παραγωγής:

΄Αρθρο 2 (παράγραφος 8)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων
΄Αρθρο 3 (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 3 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 3 (παράγραφος 8)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 4 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 4 (παράγραφος 5)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 20 (παράγραφος 8)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

7.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1607/2000

της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου

2000, για τον καθορισμό ορισμένων

λεπτομερειών εφαρμογής

του κανονισμού

(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή

οργάνωση της αμπελοοινικής

αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά με

τους οίνους

ποιότητας που παράγονται σε

καθορισμένες περιοχές:

΄Αρθρο 10 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

8.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000

της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου

2000, για τον

καθορισμό των λεπτομερειών

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου

για την κοινή οργάνωση

της αμπελοοινικής

αγοράς, όσον αφορά του

μηχανισμούς της

αγοράς:

΄Αρθρο 7 (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 34 (παράγραφος 3)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 34 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 34 (παράγραφος 5)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 35 (παράγραφος 1) Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 35α (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 36 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 39

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 45 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 50 (παράγραφος 2)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 53 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

9.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2729/2000

της Επιτροπής, της 14ης

Δεκεμβρίου 2000,

σχετικά με τις λεπτομέρειες

εφαρμογής όσον αφορά τους

ελέγχους

στον αμπελοοινικό τομέα:

΄Αρθρο 19

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

10.

Κανονισμός (ΕΚ)   αριθ. 884/2001

της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου

2001, για τις

λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά

με τα συνοδευτικά έγγραφα

μεταφοράς των

αμπελοοινικών προϊόντων και των

βιβλίων που πρέπει να τηρούνται

στον αμπελοοινικό τομέα:

΄Αρθρο 3 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 5 (παράγραφος 3)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 6 (παράγραφος 5)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

ροϊόντων

΄Αρθρο 11 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 15 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

11.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2001

της Επιτροπής, της

28ης Ιουνίου 2001, για τις

λεπτομέρειες εφαρμογής του

κανονισμού

(ΕΟΚ) αριθ. 1493/1999 όσον

αφορά τις πληροφορίες για την

αναγνώριση των προϊόντων και την

παρακολούθηση της

αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα

και για

την τροποποίηση του κανονισμού

(ΕΚ) αριθ. 1623/2000:

΄Αρθρο 2 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 4 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 6 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 12

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 13

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

12.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 753/2002

της Επιτροπής,

της 29ης Απριλίου 2002,

για τη θέσπιση ορισμένων

λεπτομερειών

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου

όσον αφορά

την περιγραφή, την ονομασία, την

παρουσίαση και την προστασία

ορισμένων

αμπελοοινικών προϊόντων:

΄Αρθρο 3 (παράγραφος 3)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 8

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 11 (παράγραφος 1)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 12

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 23

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 36 (παράγραφος 3)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων

΄Αρθρο 36 (παράγραφος 4)

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων
΄Αρθρο 38

Κλίμακα Διοικητικών

Προστίμων 2

Συμβούλιο

Αμπελοοινικών

Προϊόντων