ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρα 2(3), 5(2) και 13)

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΕΚΑΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΟΙΝΩΝ

 

Πρώτη Στήλη

Κλίμακες Ποινών

Δεύτερη Στήλη

Ποινές

Κλίμακα Ποινών 1

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες ή χρηματική ποινή που

δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή αμφότερες οι ποινές

Κλίμακα Ποινών 2

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή χρηματική ποινή που

δεν υπερβαίνει τις 3 χιλιάδες λίρες ή αμφότερες οι ποινές

Κλίμακα Ποινών 3

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το 1 έτος ή χρηματική ποινή που δεν

υπερβαίνει τις 6 χιλιάδες λίρες ή αμφότερες οι ποινές

Κλίμακα Ποινών 4

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη ή χρηματική ποινή που δεν

υπερβαίνει τις 10 χιλιάδες λίρες ή αμφότερες οι ποινές

Κλίμακα Ποινών 5

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη ή χρηματική ποινή που δεν

υπερβαίνει τις 20 χιλιάδες λίρες ή αμφότερες οι ποινές

Κλίμακα Ποινών 6

Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη ή χρηματική ποινή που δεν

υπερβαίνει τις 40 χιλιάδες λίρες ή αμφότερες οι ποινές