ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρα 2(3), 7(2) και 13)

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΕΚΑΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

 

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη

Κλίμακες

Διοικητικών

Προστίμων

Διοικητικό Πρόστιμο
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 1 Διοικητικό πρόστιμο μέχρι διακόσιες πενήντα λίρες για κάθε ημερήσια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης ή διατάγματος εκδιδόμενου δυνάμει του παρόντος Νόμου
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 2 Διοικητικό πρόστιμο μέχρι πεντακόσιες λίρες για κάθε ημερήσια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης ή διατάγματος εκδιδόμενου δυνάμει του παρόντος Νόμου
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 3 Διοικητικό πρόστιμο μέχρι χίλιες λίρες το οποίο επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης ή διατάγματος εκδιδόμενου δυνάμει του παρόντος Νόμου
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 4 Διοικητικό πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες το οποίο επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης ή διατάγματος εκδιδόμενου δυνάμει του παρόντος Νόμου
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 5 Διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες το οποίο επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης ή διατάγματος εκδιδόμενου δυνάμει του παρόντος Νόμου
Κλίμακα Διοικητικών Προστίμων 6 Διοικητικό πρόστιμο μέχρι τριάντα χιλιάδες λίρες το οποίο επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης ή διατάγματος εκδιδόμενου δυνάμει του παρόντος Νόμου